ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 29/1/2023 ώρα 11:30 με απαιτούμενη απαρτία 50%+1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει έγκυρα αμέσως μετά την πάροδο μίας ώρας, δηλαδή στις 12:30 με τα παρόντα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη (άρθρο 11ο παρ.7 & 8 του Καταστατικού). Οικονομικά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος που έχει καταβάλει την συνδρομή του τρέχοντος έτους και έχει παρέλθει ένα έτος από την εγγραφή του στο Σύλλογο (άρθρο 11ο παρ.5).

Χώρος: γραφείο του Συλλόγου στην οδό Ικτίνου 3 & Προμηθέως 13344 ΦΥΛΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
  2. Απολογισμός πεπραγμένων του έτους 2022
  3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2022
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023
  5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  6. Συζήτηση: έγκριση απολογισμού – προϋπολογισμού
  7. Aπαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  8. Άλλα θέματα
  9. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  10. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Πειθαρχικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής επιτροπής

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ: (Καταστατικό άρθρο 11 παρ.5) Δικαίωμα να ψηφίζουν έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου υπό την προϋπόθεση να έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους και να είναι οικονομικά ταχτοποιημένα. Οικονομικά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος που έχει καταβάλει την συνδρομή του τρέχοντος έτους. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.

Φυλή, 15 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος                                Ο Γραμματέας

Καλλιόπη Δηλαβεράκη                           Δρόσος Τραπεζάρης