ΕΤΗΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  2017

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 το πρωί (επαναληπτική της 04/12/17) στο Γραφείο του Συλλόγου (οδός Αλιάνθου, 30μέτρα μετά τη διασταύρωση με τη Λεωφ.Φυλής)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
  2. Διοικητικός Απολογισμός Πεπραγμένων του έτους 2017 (από 11-12-2016)
  3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2017 (από 11-12-2016)
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Συζήτηση – έγκριση απολογισμού – απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018
  7. Άλλα θέματα

Φυλή,  02 Νοεμβρίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                      Ο Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗ                ΔΡΟΣΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΗΣ